เปลี่ยนการแสดงผล
ท่าเรือเชียงแสน
นายองอาจ มาลัย
พนักงานการสินค้า 10


นายไพฑูรย์ สุขตะโก
พนักงานการสินค้า 8


นางสาวนฤมล วิหกกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9


นายมาโนชน์ ประพิศ
พนักงานการสินค้า 6


นางสาวมลธิชา มงคล
นักบัญชี 6


นายบันลือศักดิ์ มงคล
พนักงานการสินค้า 5


นายเอกสิทธิ์ สุวรรณดี
พนักงานการสินค้า 5