เปลี่ยนการแสดงผล
ขั้นตอนการบริการ
การบริการ
 
เนื่องจากเป็นท่าเรือแม่น้ำ เรือสินค้ามีขนาดบรรทุก 250-300 เมตริกตัน การบรรทุกขนถ่ายใช้แรงงานยกขนเป็นหลัก โดยเจ้าของสินค้าจะเป็นผู้จัดหาแรงงานเองและเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยของสินค้ามากขึ้น การท่าเรือฯ ได้ติดตั้งสายพานลำเลียงช่วยในการขนถ่ายด้วย สำหรับสินค้าหนักหรือตู้สินค้า มีปั้นจั่นเคลื่อนที่ให้บริการยกขนสินค้าขึ้น-ลง สำหรับงานด้านพิธีการ เอกสารนั้น การท่าเรือฯ ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยได้นำระบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จมาให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถทำพิธีการด้านสินค้า ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจโรคพืชและสัตว์ และบริการอื่น ๆ ได้โดยสะดวกรวดเร็ว ณ อาคารสำนักงานท่าเรือเชียงแสน

 
ขั้นตอนการนำเรือเข้า
 
 
ขั้นตอนการขอนำสินค้าขาเข้าออกนอกเขตท่าเรือเชียงแสน
และการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (แบบ บถ.01
1. เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน ขอรับเอกสารแบบคำร้องขอนำสินค้าขาเข้าออกนอกเขตท่าเรือเชียงแสน(แบบ บถ.01)
ที่หน่วยปฏิบัติงานการท่าและสินค้าพร้อมกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่จะขอนำออกนอกเขตท่าเรือเชียงแสน
ให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามใบสั่งปล่อย(ใบขนสินค้าขาเข้าของศุลกากร) จำนวน 3 ฉบับ แล้วยื่นเอกสาร
แบบ บถ.01 จำนวน 3 ฉบับนั้น ต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2. เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนนำเอกสาร แบบ บถ.01 ที่ตรวจสอบแล้ว จำนวน 3 ฉบับ ไปยื่นที่หน่วยการเงินเพื่อคำนวณ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าจากเรือ และค่าธรรมเนียมฝากสินค้า(ถ้ามี) เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ตามรายการที่ตรวจสอบแล้ว จะเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมต้นฉบับเอกสาร แบบ บถ.01 ไว้ 1 ชุด
3. เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน นำต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และสำเนาเอกสาร แบบ บถ.01 จำนวน 2 ฉบับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้าเพื่อขอนำสินค้าขาเข้าบรรทุกขึ้นยานพาหนะนำออกนอกเขตท่าเรือเชียงแสน
4. เจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และรายละเอียดที่ระบุในเอกสาร แบบ บถ.01 กับเอกสารใบสั่งปล่อย(ใบขนสินค้าขาเข้า) อีกครั้งหนึ่ง เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว จะเก็บสำเนาเอกสาร แบบ บถ.01 ไว้ 1 ฉบับ และส่งคืนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาเอกสาร แบบ บถ.01 ที่เหลืออีก 1 ฉบับ แก่เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วอนุญาตให้นำสินค้าออกนอกเขตท่าเรือเชียงแสน.
  หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามแบบ บถ.01 ได้แก่
1. ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า ลำดับที่ 201
2. ค่าธรรมเนียมฝากสินค้า ลำดับที่ 202
ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ลำดับที่ 401ด้วย
 
 
 
ขั้นตอนการขอนำสินค้าขาออก ผ่านเข้าเขตท่าเรือเชียงแสน
เพื่อบรรทุกลงเรือ และการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (แบบ บถ.02)
1. เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน ขอรับเอกสารแบบคำร้องขอนำสินค้าขาออกผ่านเข้าเขตท่าเรือเชียงแสน(แบบ บถ.02) ที่หน่วยปฏิบัติงานการท่าและสินค้า พร้อมกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่จะขอบรรทุกลงเรือให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามใบขนสินค้าขาออกของศุลกากร จำนวน 3 ฉบับ แล้วยื่นเอกสารแบบ บถ.02 จำนวน 3 ฉบับนั้น ต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2. เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน นำเอกสารแบบ บถ.02 ที่ตรวจสอบแล้ว จำนวน 3 ฉบับ ไปยื่นที่หน่วยการเงินเพื่อคำนวณและชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าจากเรือ และค่าธรรมเนียมฝากสินค้า(ถ้ามี) เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตามรายการที่ตรวจสอบแล้ว จะเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมต้นฉบับเอกสาร แบบ บถ.02 ไว้ 1 ชุด
3. เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน นำต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และสำเนาเอกสาร แบบบถ.02 จำนวน 2 ฉบับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า เพื่อขอนำสินค้าขาออกบรรทุกลงเรือ
4. เจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และรายการสินค้าที่ระบุในเอกสาร แบบ บถ.02 กับเอกสารใบขนสินค้าขาออกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว จะเก็บสำเนาเอกสาร แบบ บถ.02 ไว้ 1 ฉบับ และส่งคืนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาเอกสาร แบบ บถ.02 ที่เหลืออีก 1 ฉบับ แก่เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนตัวแทน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วอนุญาตให้บรรทุกสินค้าลงเรือ
  หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามแบบ บถ.02 ได้แก่
1. ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า ลำดับที่ 201
2. ค่าธรรมเนียมฝากสินค้า ลำดับที่ 202
ทั้งนี้ผู้ขออนุญาต ต้องชำระค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ลำดับที่ 401 ด้วย